Oferta

Oferta

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne

W zakresie planowania przestrzennego wykonujemy projekty z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prognozujemy skutki finansowe uchwalonego planu miejscowego, opracowujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy, prognozy oddziaływania na środowisko i inne.
Specjalizujemy się w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących farm wiatrowych.

 

Oferujemy kompleksowe prace w zakresie sporządzania:

 

  • – Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i ich zmian
  • – Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
  • – analiz zasadności przystąpienia do sporządzania wyżej wymienionych planów i studiów
  • – prognoz oddziaływania na środowisko
  • – prognoz skutków finansowych uchwalenia planów
  • – projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  • – projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego