Oferta

Oferta

Architektura

Architektura

Nasz zespół posiada wiedzę i szerokie doświadczenie w zakresie sporządzania projektów architektoniczno-budowlanych.

 

Specjalizujemy się w projektowaniu:

 • – budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 • – budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • – hoteli z salami bankietowymi
 • – budynków użyteczności publicznej
 • – budynków przemysłowych
 • – budynków specjalistycznych budownictwa wiejskiego (do intensywnej hodowli zwierząt wraz z towarzyszącą infrastrukturą)

 

Szczegółowy zakres oferty:

 

1. Opracowanie koncepcji obiektu z układem funkcjonalno-przestrzennym terenu:

 • – opracowanie koncepcji układu funkcjonalnego budynku
 • – opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
 • – opracowanie bilansu miejsc parkingowych
 • – opracowanie bilansu terenów biologicznie czynnych
 • – opracowanie bilansu intensywności zabudowy
 • – opracowanie szczegółowych wytycznych projektowych

 

2. Uzyskanie materiałów wyjściowych:

 • – uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 • – uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji
 • – uzyskanie mapy do celów projektowych
 • – uzyskanie warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci infrastruktury technicznej
 • – wykonanie badań warunków gruntowo-wodnych
 • – wykonanie inwentaryzacji istniejącego obiektu
 • – wykonanie inwentaryzacji zieleni

 

3. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wielobranżowych projektów wykonawczych:

 • – wykonanie projektu zagospodarowania terenu
 • – wykonanie projektu architektonicznego
 • – wykonanie projektu konstrukcyjnego
 • – wykonanie projektu instalacji
 • – wykonanie projektu drogowego

 

4. Uzgodnienia projektu:

 • – uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • – uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami do spraw sanitarnohigienicznych
 • – uzgodnienia projektów z rzeczoznawcami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
 • – uzgodnienia przyłączenia obiektu do sieci infrastruktury technicznej
 • – uzgodnienia konserwatora zabytków
 • – uzyskanie prawomocnej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

 

5. Nadzór autorski

 

6. Pełnienie funkcji kierownika budowy

 

7. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego