PLANOWANIE PRZESTRZENNE

W zakresie planowania przestrzennego wykonujemy projekty z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prognozujemy skutki finansowe uchwalonego planu miejscowego, opracowujemy projekty decyzji o warunkach zabudowy, prognozy oddziaływania na środowisko i inne.

Specjalnością Biura są plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące farm wiatrowych

farma

Biuro oferuje kompleksowe prace w zakresie sporządzania:

·         Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

·         Studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

·         Analiz zasadności przystąpienia do sporządzania ww. planów i studiów;

·         Prognoz oddziaływania na środowisko;

·         Prognoz skutków finansowych uchwalenia planów;

·         Projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

Projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego